การศึกษาทางทฤษฏีของปฏิกิริยาแมนนิชแบบอสมมาตรที่มีการใช้โพรลีนเปนตัวเร่งปฏิกิริยาอินทรีย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วราภรณ์ พาราสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประสิทธิภาพของกรดอะมิโนโพรลีน ในการเร่งปฏิกิริยาแมนนิชแบบอสมมาตร ระหวาง 2 เพนทาโนน, พาราแอนนิซิดีน และฟอมัลดีไฮด์ โดยใชทฤษฎี Density Functional Theory (DFT) B3LYP/6 31++G(d,p) จากการศึกษาโครงสร้างของตัวเร่ง สารตั้งต้น และสารมัธยันตร์ในปฏิกิริยาขั้นที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสเตอริโอเคมี พบว่าเกิดผลิตภัณฑ์ได้ 3 ลักษณะ โดยมีเพียงลักษณะเดียวที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของปฏิกิริยา จากผลการคำนวณแสดงให้เห็นว่าตัวเร่งมีบทบาทในการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับสารตั้งต้น ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเพาะของอิแนนทิโอเมอร์สูง