การศึกษาสารสกัดเมทานอลของฟองน้ำทะเล Xestospongia sp. และสารสกัดเมทานอล: เอทธิลอะซิเตท (1:1) ของสาหร่ายสีเขียว Caulerpa racemosa var. macrophysa

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิภาพร ชะอุ่มใบ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาสารสกัดเมทานอลของฟองน้ำทะเล Xestospongia sp. ที่ได้ตัวอย่างมาจากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จากวิธี DPPH พบว่ามีฤทธิ์ต้านการออกซิเดชันและจากการแยกสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสาหร่ายสีเขียว Caulerpa racemosa var. macrophysa ที่เก็บมาจากหาดเขาหมาจอ อ.สัตหีบ ซึ่งสกัดโดยเมทานอล:เอทธิลอะซิเตท (1:1) พบองค์ประกอบหลักของกรดไขมันลีโนเลอิกและเซสควิเทอร์พีน caulerpal A จากการแยกโดยใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีและพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคนิวเลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์