การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิต

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชูชาติ จุลพันธ์

  • มานพ ชูนิล

  • อารี เพชรผุด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ทำงานของพนักงานสายการผลิตของบริษัทโรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานของพนักงานสายการผลิต กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทโรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จำนวน 579 คน ข้อมูลเก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ (1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรับรู้และพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง (2) ความแตกต่างกันทางด้านเพศ กลุ่มงาน ประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อการรับรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .03 .000 (3) อายุ กลุ่มงาน และประสบการณ์การได้รับอุบัติเหตุมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .000 (4) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และพฤติกรรมโดยรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง อย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .01 .000