การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วโดยวิธีอิเลคโตรไลต์แบบประยุกต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทรัตน์ บุญช่วย

  • สุธิดาวดี มณีพงศ์

  • อิศรา จันทร์คล้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ การแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้ว (Silver Recovery) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. อลดมลพิษของสารเคมีที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อสกัดสารเคมีออกจากสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อนำสารเคมีที่สกัดได้จากสิ่งแวดล้อมกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก และ 4. เพื่อพัฒนาสิ่งที่คิดค้นให้สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยได้ดำเนินการทดลองตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการใช้อัตราส่วนของน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วต่อน้ำที่เหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วด้วยไฟฟ้ากระแสต่ำ (Low Current Density Ag Recovery) และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาการแยกโลหะเงินออกจากน้ำยาล้างฟิล์มที่ใช้แล้วด้วยไฟฟ้ากระแสสูง (Hight Current Density Ag Recovery) ผลการทดลองพบว่า น้ำยาล้างฟิล์มที่ผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1 : 0.5 ลิตร และใช้ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 2 3 แอมป์ ความต่างศักย์ 6 โวลต์ โดยมี Motor ช่วยให้น้ำยาหมุนเวียนจะได้ผลดีที่สุด