ผลของเควอซิตินต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ถูกชักนำโดยซีสพลาตินในหนูแร็ท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิศเรศ คุ่ยต่วน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มรกต ศักดิ์นิมิต

  • ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ซีสพลาตินเป็นยารักษามะเร็งแต่มีผลข้างเคียงทำให้เกิดไตวายจากการมีอนุมูลอิสระ เควอซิตินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงจึงอาจลดความเป็นพิษของซีสพลาตินได้ การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของเควอซิตินต่อภาวะไตวายเฉียบพลันที่ชักนำโดยซีสพลาติน การทดลองแบ่งเป็น 1) กลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำมันข้าวโพด 2.5 มล./กก. ทางปาก 2 ครั้ง คือ 24 ชั่วโมงและ 10 นาทีก่อนฉีดตัวทำละลายซีสพลาตินทางช่องท้อง2) กลุ่มซีสพลาติน ได้รับน้ำมันข้าวโพดและฉีดซีสพลาติน 7.5 มก./กก. ทางช่องท้อง 3) กลุ่มเควอซิติน+ซีสพ ลาติน หนูได้รับ เควอซิติน 20 มก./กก. ก่อนฉีดซีสพลาตินขนาดเดียวกับกลุ่มที่ 2 หลังจากนั้น 3 วัน หนูทุกกลุ่มจะถูกนำมาทดสอบการทำงานของไตโดยใช้เทคนิคเคลียรานซ์ ผลการทดลองพบว่าเควอซิตินสามารถทำให้ค่าอัตราการไหลเวียนพลาสมาที่ไต อัตราการกรอง ค่า blood urea nitrogen อัตราการขับทิ้งโซเดียมและโพแทสเซียม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการฉีดซิสพลาตินกลับเข้าใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม Abstract: Cisplatin is chemotherapeutic agent. Its serious side effect is acute renal failure (ARF) due to an increased free radical. Quercetin which is a potent free radicals scavenger, may prevent cisplatin induced ARF. This work aimed to investigate the effect of quercetin on cisplatin induced acute renal failure. Rats were divided into 1) control group which received corn oil (2.5 ml/kg, p.o) 24 hr. and 10 min. before administration cisplatin vehicle solvent, 2) cisplatin group which received corn oil at the similar doses of control group and cisplatin (7.5 mg/kg, i.p) 3) quercetin + cisplatin group which received quercetin (20 mg/kg, p.o) before administration of cisplatin. Using renal clearance technique, it is found that quercetin improved the alterations in renal plasma flow, glomerular filtration rate, blood urea nitrogen, sodium potassium excretion caused by cisplatin.