การเตรียมวัสดุเชิงประกอบไคโตซานสำหรับการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณากร พละวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาสินี ซีท

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการเตรียมวัสดุเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ได้เตรียมชิ้นงานผสมระหว่างไคโตซานกับไฮดรอกซีอะพาไทต์และไคโตซานกับไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้าง โดยเริ่มจากการเตรียมสารละลายไคโตซานที่ความเข้มข้น 3% โดยน้ำหนักในกรดอะซิติก จากนั้นผสมสารไฮดรอกซีอะพาไทต์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้างที่อัตราส่วน 5%, 10%, 15%, 20% และ 25% โดยน้ำหนักของไคโตซาน นำสารแขวนลอยที่ได้ไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบและวิธีการหล่อแบบแผ่น นำชิ้นงานที่ได้ไปตรวจสอบโดยการใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสง พบว่าชิ้นงานที่ได้จากทั้งสองวิธีมีการกระจายตัวของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้างอย่างสม่ำเสมอ แต่การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบแผ่นจะให้ลักษณะของพื้นผิวที่เรียบกว่าการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ จากการศึกษาค่ามุมสัมผัสน้ำของชิ้นงานวัสดุเชิงประกอบ พบว่าในวัสดุเชิงประกอบที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้างในปริมาณสูงจะมีสมบัติชอบน้ำมากกว่าวัสดุเชิงประกอบที่มี ไฮดรอกซีอะพาไทต์หรือไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีซิลิกอนในโครงสร้างในปริมาณน้อยกว่า