ความรู้พื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร สวนแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้พื้นฐานเรื่องเวกเตอร์และผลสัมฤทธิ์ของการสอนปัจจุบันในเรื่องเวกเตอร์ โดยทำการทดสอบกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ ซึ่งถูกทดสอบโดยแบบทดสอบ Vector Evaluation Test (VET) ก่อนการเรียนในเนื้อหาเรื่องเวกเตอร์ ซึ้งเป็นเนื้อหาแรกของการเรียนในวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษากลุ่มเดิมต้องทำแบบทดสอบ VET อีกครั้งเมื่อได้ผ่านการเรียนในเนื้อหาเวกเตอร์ไปแล้ว ผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนถูกวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ และ วิธี Model Analysis โดยทั้งคะแนนส่วนบุคคล และModel ของห้อง จะพบว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานน้อยมากในหลายๆหัวข้อของเวกเตอร์ การศึกษา Model นั้นแสดงให้เห็นว่านักศึกษาจำนวนมากใช้ Model ของตัวเอง หรือ สามัญสำนึกในการแก้ไขปัญหา แบบทดสอบหลังเรียนแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องเวกเตอร์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่นักศึกษามีความเข้าใจที่ดีขึ้นในเรื่องของ vector production เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนในปัจจุบันในเรื่องเวกเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ำ ดังนั้นการวิจัยการตอบสนองต่อการสอนในรูปแบบอื่นซึ่งสอดคล้องพื้นฐานของนักเรียนในชั้นเรียน จะสามารถช่วยหาคำตอบในการพัฒนาการเรียนการสอนได้