การหาค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีและค่าฮาฟแวลูเลเยอร์ของวัสดุกำบังรังสีแกมมา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจิรา ราชรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวัฒน์ นิติวรนันท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวัดค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนรังสีเชิงเส้นของวัสดุกำบังรังสีแกมมา โดยใช้วัสดุตัวอย่าง 6 ชนิดได้แก่แผ่นพลาสติก แผ่นทองแดง แผ่นทองเหลือง แผ่นอะลูมิเนียม แผ่นสแตนเลส และแผ่นตะกั่ว ซึ่งมีความหนาของแผ่นวัสดุที่ใช้ในการทดลองอยู่ในช่วง 0.10 ± 0.05 cm ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้แหล่งกำเนิดรังสีแกมมาที่ให้พลังงานต่างกันคือ Co 57 (130keV), Ba 133 (360keV), Cs 137 (662keV), Mn 54 (810keV), Na 22 (1280keV) และ Co 60 (1170 และ 1330keV) โดยการทดลองวัดปริมาณรังสีแกมมาที่ผ่านวัสดุกำบังรังสีออกมาด้วยหัววัด NaI(Tl) Ludlum Model 44 10 ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้นจะถูกนำมาใช้ในการคำนวณหาค่า Half Value Layer (HVL) ซึ่งจากการทดลองพบว่าตะกั่วมีค่า HVL น้อยที่สุด ซึ่งเหมาะแก่การนำมาใช้เป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมาเมื่อเทียบกับวัสดุตัวอย่างอื่น ๆ