การศึกษาคาริโอไทป์ของแปะตำปึงและว่านมหากาฬแดง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • แวฮัสเมาะห์ มามะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาคาริโอไทป์ของแปะตำปึง (Gynura procumbens Merr.) และว่านมหากาฬแดง (G. pseudochina (L.) DC. var. hispida Thv. ) โดยการนับจำนวนโครโมโซมจากเซลล์ปลายรากในระยะเมทาเฟสด้วยวิธี Feulgen squash พบว่า พืชทั้งสองชนิด มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน คือ 2n=20 โดยคาริโอไทป์ของ แปะตำปึงประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริก 8 คู่ และซับเมทาเซนทริก 2 คู่ ขณะที่ว่านมหากาฬแดงประกอบด้วยโครโมโซมชนิด เมทาเซนทริก 7 คู่ และซับเมทาเซนทริก 3 คู่ ซึ่งคาริโอไทป์ของพืชทั้ง สองชนิดจัดเป็น symmetrical karyotype .