โปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E-R Diagram

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย โนนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E R Diagram มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ในการพัฒนาครั้งนี้ใช้ Delphi 6 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสัญลักษณ์ที่ใช้สร้าง E R Diagram ใช้สัญลักษณ์ Crow’s Foot เมื่อสร้างแผนภาพ E R Diagram แล้วสามารถแปลงจาก E R Diagram ให้เป็นเค้าร่างฐานข้อมูล ภาษา SQL และพจนานุกรมข้อมูล โดยชนิดข้อมูลได้อ้างอิงตามมาตรฐาน ภาษา SQL ซึ่งโปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E R Diagram จะช่วยลดเวลาในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดลดความผิดพลาดของข้อมูลเมื่อนำฐานข้อมูลไปใช้งานได้จริงและยังใช้เป็นสื่อการเรียนในด้านการออกแบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี

Computer program development title ER Diagram assisted to create and design database. Objective for being education aid and database conceptual level design. This program used Delphi 6 and symbol of Crow’s foot Notation when create the ER Diagram could generate from ER Diagram to be database schema, SQL database and data dictionary with type of data was made reference to SQL language standard. Which the ER Diagram assisted to create and design program will save time to design database conceptual level and reduce the error of data. When taking the database workable and used to be the learning aid for the database design.