โปรแกรมวางแผนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรุโณทัย ภูนาขาว

  • กนกอร สีหปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพล สังสุทธิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวางแผนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโปรแกรมสำหรับวางแผนทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขั้นที่ 1 แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ในส่วนของผู้ดูแลระบบ มีการ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ ได้แก่ การเพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล ส่วนของผู้ใช้ทั่วไป ผู้ใช้ป้อนขนาดพื้นที่ที่มีทั้งหมด เพื่อทำการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ และเลือกพื้นที่แต่ละส่วนเพื่อทำรายการ จากนั้นโปรแกรมประมวลผล คำนวณพื้นที่ปลูกพืช,ปริมาณข้าวปลูก, พื้นที่เลี้ยงสัตว์ และปริมาณปลาที่เลี้ยง ต่อพื้นที่แต่ละส่วนในรูปแบบข้อความ พร้อมทั้งแสดงภาพจำลองพื้นที่ทั้งหมด ภาพจำลองโรงเรือน และภาพจำลองสระน้ำในรูปแบบภาพ 3 มิติ Abstract: The new agricultural theory program is a program for planning agriculture according to His Majesty's Initiative Project. The program will start calculating when user inputs land size into the program. The whole land will be divided which is rice paddy, crop field, water reservoir and residential area. Area conditions are needed to be input by the user. Then, the program will be in search of appropriate kinds of crops, rice and farm animals matching to the input data. Moreover, proper amount of crops, rice, farm animals, fish for growing in each ratio of the agricultural area wile calculated and show.