ระบบบริการข้อมูลและประเมินบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ่านเว็บเซอร์วิส

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารีรัตน์ สังขะทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มงคล ทะกอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมระบบบริการข้อมูลบัณฑิตและประเมินความคิดเห็นของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผ่านเว็บเซอร์วิส มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลความคิดเห็นของบัณฑิตนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาทำการสรุปผล และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแต่ละสาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลส่วนตัว และทำแบบประเมินเพื่อสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของบัณฑิต แต่ละคน Abstract: Data Graduate and Evaluation System Udonthani Rajabhat University By Web Service is a program for following and evaluation of graduate opinion for including the data. And use this result to be tending to improve the standard of education in each subject efficiency, make the graduates who have ability which straight on wanted of market. User can search and view personal information and make the evaluate for Data Graduate and Evaluation System.