การศึกษาอุณหภูมิและสเปกตรัมของเปลวไฟที่ได้จากแต่ละส่วนผสมเชื้อเพลิงที่ใช้ในเตาแก๊สไอน้ำมัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขันทอง มาลาหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉันทิชย์ สาธิตานันท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุณหภูมิและสเปกตรัมของเปลวไฟที่ได้จากแต่ละส่วนผสมเชื้อเพลิงที่นำมาทดสอบ หาเชื้อเพลิงที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้กับเตาแก๊สไอน้ำมันเพื่อลดปริมาณหรือทดแทนน้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงที่นำมาทดสอบได้แก่น้ำมันเบนซินออกเทน 91, น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ส่วนเชื้อเพลิงผสม ได้แก่ น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเหล้าสาโท น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเหล้ากลั่นและน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ผสมกับเมทานอล ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1, 2 ต่อ 1, และ 3 ต่อ 2 ทดสอบผ่านเตาแก๊สไอน้ำมันที่สร้างขึ้นด้วยการวัดอุณหภูมิของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดโดยการเผาแผ่นเหล็กขนาด 15.24×15.24 cm หนา 0.38 cm และใช้สเปกโทรศัพท์มิเตอร์ในการวัดมุมเบี่ยงเบนของสเปกตรัม (งานวิจัยนี้กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการ) This project aimed to 1) study on temperature and fuel’s flame spectrum from each composition, 2) get a suitable composition of fuel for oil vapor gas stove to reduce the use of gasoline. The fuel is gasoline and gasohol. Three kinds of additional compositions were undistilled liquor (Satho), distilled liquor(Brandy),and methanol. Ratioes of fuel and additional composition were 1 to 1, 2 to 1 and 3 to 2. Infrared thermometer was used to measure temperature of iron plate and spectrometer was used to measure spectrum’s angular displacement of each composition fuel’s flame.