การศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้ำ ดิน และดินตะกอน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากห้องปฏิบัติการเคมี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิราพรรณ บุญญานุสนธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรชนก จันทร์สว่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในน้ำ ดินและดินตะกอน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากห้องปฏิบัติการเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิเคราะห์หา ตะกั่ว(Pb) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และแคดเมียม(Cd)โดยใช้เทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันโฟโตเมทรี จากผลการวิเคราะห์พบว่าปริมาณตะกั่วในบ่อพักน้ำอยู่ระหว่าง nd 0.267 ppm ในดินและดินตะกอนอยู่ระหว่าง 2.666 4.667 และ 3.333 9.667 ppm ตามลำดับ ปริมาณเหล็กในบ่อพักน้ำมีค่าในช่วง 0.337 7.267 ในดินและดินตะกอนมีค่า 203.572 232.271 และ 187.308 217.609 ppm ตามลำดับ ปริมาณแมงกานีสในบ่อพักน้ำ มีค่าในช่วง 0.183 2.433 และ ในดินและดินตะกอนเป็น 85.971 110.637 และ 40.331 104.313 ppm ตามลำดับ ปริมาณแคดเมียมในบ่อพักน้ำ.001 .007 ในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 0.267 0.133 ส่วนในดินตรวจไม่พบแคดเมียม This research aims to determine the quantity of heavy metals in waste water, soils and sedimentsreceived from Chemistry laboratory at Rajabhat Mahasarakham University. Lead(Pb), Iron (Fe), Manganese(Mn) and Cadmium (Cd) were determine by Atomic Absorption Spectophotometry technique. The results found that Pb in waste water, soil and sediment were nd 0.267, ND 2.6659 and 3.333 9.667 ppm,respectively. Fe in waste water, soil and sediment were 0.337 7.267, 203.572 232.271 and 187.308 217.609 ppm, respectively. Mn in waste water, soil and sediment were 0.183 2.433, 85.971 110.637 and 40.331 104.313 ppm, respectively. Cd in waste water, soil and sediment were.001 .007, 0.267 0.133. Cd could not detect in soil.