การหาปริมาณเมทานอลและเอธานอล ในไวน์องุ่นป่า, มะขามป้อม และมะเม่าในศูนย์ OTOP จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รันจวน สังชาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิตยา แซ่ซิ้ม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์หาปริมาณเมธานอล และเอธานอล ในไวน์ตัวอย่าง 3 ชนิด คือ ไวน์มะขามป้อม ไวน์ มะเม่า และไวน์องุ่นป่า จากศูนย์ OTOP อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟี ผลการวิเคราะห์พบว่า พบปริมาณเปอร์เซ็นต์เอธานอลในไวน์องุ่นป่า, ไวน์มะเม่า และไวน์มะขามป้อม คือ 3.44, 3.133 และ 2.76 % (v/v) ตามลำดับ จากผลการวิเคราะห์ไม่พบปริมาณเมธานอลในไวน์ตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด This study aims to determine the quantity of methanol and ethanol in 3 kinds of OTOP wines; Vitis californica Benth; Phyllanthus emblica Linn; and Antidesma montanum Bl in Maha Sarakham Province.Quantities of wine were determined by Gaschromatography. The percentage of ethanol from these three kinds of wines, Vitis californica Benth, Antidesmamontanum Bl and Phyllanthus emblica Linn were 3.44, 3.133 and 2.76 (v/v), respectively. No methanol detected from these three kinds wine.