วัดค่าความอ้วนBody mass lndex

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฐกานต์ จันแจ้ง

  • มณีนุช แก้วแย้ม

  • เชาวลิต โมยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นที พันธุ์ภักดีวงษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื้อหาในเกมส์นี้เป็นการวัดค่าความอ้วนโดยการใส่น้ำหนักตัวลงไป หลังจากนั้นใส่ความสูงลงไป และโปรแกรมจะคำนวณค่าเฉลี่ยออกมาเราจะยกตัวอย่างการหาค่าดัชนีมวลกาย ( Body Mass index: BMI ) คือ เป็นมาตรการที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนและผอมในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถทำได้โดยการชั่งนำหนักตัวเป็นกิโลกรัมและวัดส่วนสูงเป็นเมตร แล้วนำมาคำนวณหาดัชนีมวลกาย BMI = น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม/ความสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง จากตัวอย่างด้านจะเห็นได้ว่า น้ำหนักตัว 60 กก. ส่วนสูง 170 ซม. ได้ค่า BMI ประมาณ 20.8 ค่าดัชนีมวลกาย ( BMI ) โดยเกณฑ์ของ BMI ควรอยู่ระหว่าง 18.5 22.9 BMI < 18.1 ผอมเกินไป BMI 18.5 22.9 ปกติ BMI 23 24.9 อ้วนเล็กน้อย BMI 25 29.9 อ้วนปานกลาง BMI >30 อ้วนมาก ๆ