รูปแทนตัวคุณ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. วราภรณ์อินแป้น

    1. มณฑาเอี่ยมจำรัส

    1. วศกรเดชสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ว่าที่ ร.ต.ธีร์ คมขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งบันเทิงในปัจจุบันสร้างแรงจูงใจกับผู้ใช้เป็นอย่างมาก รูปภาพหรือตัวการ์ตูนต่างๆก็มีผลต่อผู้ใช้งานเช่นกัน Avatar เป็นรูปร่างลักษณะของการตกแต่งสร้างตัวการ์ตูนตามความชอบของเรา โดยมีรูปภาพเป็นตัวช่วยโครงร่างของการ์ตูน 3 มิติ คือเปรียบเสมือนตัวการ์ตูนของเรา โดยนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ คล้ายๆกับโปรแกรม 3 มิติ แต่เป็นการเพิ่มมิติและลูกเล่นเพิ่มขึ้น ทำให้ดูน่าสนใจ ปัจจุบันมีเกมส์ต่างๆมากมายเป็นตัวการ์ตูนเช่น Audition ซึ่งก็ได้ Avatar มาเป็นรากฐานของตัวการ์ตูน ก่อนที่จะนำไปทำภาพเคลื่อนไหวเพียงแต่เปลี่ยนเป็นภาพของเราเท่านั้น The today’s entertainment hugely motivates the users, especially pictures and cartoons. The Avatar is considered as a tool that helps creator creates his or her own individual 3 dimensions preferences. Likewise, it is not only applied the present technology with the 3 dimensions program but also spiced with adding more dimensions and tactics. Nowadays, There are many games that have been developed by Picture just like the Audition