การแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศราภรณ์ ซื่อสัตย์พาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อติวงศ์ สุชาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการแบ่งคำภาษาไทยด้วยเทคนิคไตรแกรมเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบ่งคำไทยเพื่อแก้ปัญหาขอบเขตที่ไม่ชัดเจนของคำและความกำกวมของภาษาไทย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลภาษาไทยได้ เช่น การปรับรูปเขียนให้เป็นรูปอ่านในระบบแปลงรูปอักษรเป็นเสียงพูด (Text to Speech) ระบบการแปลภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ การสกัดคำสำคัญเพื่อใช้ในระบบการค้นคืนข้อมูลสารสนเทศ (Information Retrieval) โดยโปรแกรมจะถูกพัฒนาด้วยเทคนิคไตรแกรมซึ่งเป็นวิธีการนำสถิติมาช่วยในการเลือกแบ่งขอบเขตคำ