การวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์ และฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ จากสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณาพร จันทะพันธ์

  • สายยัญ ทักษี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวาลย์ พิพิศจันทร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไนไตรท์และฟอสเฟตใน หม้ำ แหนมหมู แหนมเนื้อ ไส้กรอกหมู ไส้กรอกเนื้อ จำนวน 12 ตัวอย่าง จากศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และขอนแก่น โดยเทคนิคอุลตร้าไวโอเลต วิสิเบิล สเปกโทรสโคปี พบว่า ปริมาณเฉลี่ยของไนไตรท์ที่คิดในรูปของโซเดียมไนไตรท์ใน หม้ำ แหนมหมู แหนมเนื้อ ไส้กรอกหมู ไส้กรอกเนื้ออยู่ในช่วง 1.1567 3.2927 , 2.0987 – 3.0136 , 2.7629 – 6.6312 , 0.7470 – 2.6857 และ 1.7306 – 3.8506 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ปริมาณเฉลี่ยของฟอสเฟตที่คิดในรูปของฟอสเฟตทั้งหมด ใน หม้ำ แหนมหมู แหนมเนื้อ ไส้กรอกหมู ไส้กรอกเนื้ออยู่ในช่วง 25.4841 27.8865 , 12.6742 14.0376 , 15.8524 19.7630 , 9.4540 3.2291 และ 14.4318 31.4735 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด This study aims to analyze the quantity of nitrite and phosphate in mum , naam and sausages from 3 provinces ; Maha Sarakham , Roi – ed , and Khon Khan. Twelve samples were analyzed by Ultraviolet Visible Spectroscopy technique. The results showed that average quantities of sodium nitrite (NaNO2) in mum , pork naam , beef naam , pork sausages and beef sausages were 1.1567 3.2927 , 2.0987 – 3.0136 , 2.7629 6.6312 , 0.7470 – 2.6857 and 1.7306 – 3.8506 mg/kg, respectively. Average quantities of total phosphate (P2O5) in mum , pork naam , beef naam , pork sausages and beef sausages were 25.4841 27.8865 , 12.6742 14.0376 , 15.8524 19.7630 , 9.4540 23.2291 and 14.4318 31.4735 mg/kg , respectively. The average quantities of nitrite and phosphate in these products were not higher than the standard value both Industrial Standard Institute and The Ministry of Public Health (125 mg/kg and 3000 mg/kg).