การศึกษาปริมาณโลหะหนักในของเสียจากห้องปฏิบัติการ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรนภา พรหมศร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เนตรชนก จันทร์สว่าง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาปริมาณ แมงกานีส และทองแดง ในของเสียจากการวิเคราะห์ BOD, TKN และของเสียจากการวิเคราะห์ทางเคมี โดยใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrophotometer ก่อนและหลังการบำบัด จากการศึกษาพบว่าก่อนและหลังการบำบัดมีปริมาณแมงกานีสในของเสีย BOD 224.33 และ 0.406 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ ปริมาณทองแดงในของเสีย TKN ก่อนและหลังบำบัด1200 และ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับปริมาณแมงกานีสในของเสียอนินทรีย์ ก่อนและหลังการบำบัด 59.75 และ 0.18 มิลลิกรัมต่อลิตร ทองแดงในของเสียอนินทรีย์ ก่อนและหลังการบำบัด 1167.73 และ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าหลังการบำบัดทำให้ปริมาณโลหะหนักลดลง The study aims to find the quantity of Manganese and Copper in waste from BOD, TKN analysis and inorganic waste form Chemistry laboratory. Atomic Absorption Spectrophotometry Technique was used for determination. Findings showed that Manganese in waste BOD before and after treat were 224.33 mg/l and 0.406 mg/l, respectively. Copper in waste TKN before and after treat were 1,200 mg/l and 0.2 mg/l, respectively.Manganese in waste inorganic before and after treat were 59.75 mg/l 0.18 mg/l,respectively. Copper in waste inorganic before and after treat were 1167.73 and 4 mg/l, respectively. The results showed that treatments can be reduced heavy metal in all wastes.