การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในปลาหนองบ่อโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรีและเทคนิคโวลแทมเมตรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิโรจน์ นามโส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนันท์ บุตรศาสตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในปลาน้ำจืดจากบริเวณหนองบ่อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยใช้เทคนิคสริพพิงโวลแทมเมตรี และเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก ในปลาน้ำจืดคือ ปลานิล ปลานวลจันทร์ ปลาก่า โดยเทคสตริพพิงโวลแทมเมตรีพบว่าตะกั่วมีค่า 0.331, 0.201 และ 0.118 และ แคดเมียมมีค่า 0.023, 0.034 และ 0.014 ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ จากการวิเคราะห์โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโตรโฟโตเมตรี พบว่า ตะกั่วมีค่า 0.293, 0.169 และ0.107 และแคดเมียมมีค่า 0.021, 0.028 และ 0.012 ไมโครกรัม/กรัม ตามลำดับ This study aims to analyze the quantity of heavy metal in three freshwater fishes in Nong–Bo area Borabeu district Maha Sarakham province by Stripping Voltammetry techniques and Atomic Absorption Spectrophotometry techniques. It was found that via Stripping Voltammetry Techniques,the amount of heavy metal in fishes namely the Nile Tilapia, Sall Scalemud carp and Striped Tiger Nandid : Pb were 0.331, 0.201,0.118 and Cd were 0.023, 0.034 and 0.014μ/g respectively.Pb determined by Atomic Absorption Spectrophotometry Techniques were: 0.293, 0.169, 0.107 and Cd were 0.021, 0.028 and 0.012 μ/g respectively.