การวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของเซรามิกอะลูมินา-เซอร์โคเนียโดยวิธีริทเวลด์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นราวุธ ซื่อความซื่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวรรณ ฤทธิเดช

  • จันทร์ฉาย กรรภิรมย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาถึงการเตรียมเซรามิกอะลูมินา เซอร์โคเนียด้วยวิธีการตกตะกอนร่วม ที่สัดส่วนการเจือเซอร์โคเนีย 11 สัดส่วน คือตั้งแต่ 1% 50% โดยโมล และเผาซินเตอร์ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 1,200 c – 1,650 c พบว่าอุณหภูมิในการเผาซินเตอร์ที่ 1,600 ซ จะได้เซรามิกที่มีความแน่นตัวที่ดี ผลการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของการเกิดเฟสโดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ พบว่าเฟสของเซรามิกอะลูมินา เซอร์โคเนียที่สัดส่วนต่างๆประกอบด้วยเฟส ZrO2 ในระบบโมโนคลีนิคและ ZrO2 ในระบบเตตระโกนอล เฟสของ Al2O3 ในระบบรอมโบฮีดรอลและแอลฟา Al2O3 ในระบบรอมโบฮีดรอล เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้นเฟส ZrO2ในระบบโมโนคลินิกและ Al2O3 ในระบบรอมโบฮีดรอลคงที่แต่เฟส ZrO2 ในระบบเตตระโกนอลลดลง ที่สัดส่วนการเจือต่างกันพบว่าเฟส ZrO2 ในระบบโมโนคลินิกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการเจือ แต่เฟส Al2O3 ในระบบรอมโบฮีดรอลลดลง ส่วนเฟส ZrO2 ในระบบเตตระโกนอลเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ส่วนส่วนการเจือ ZrO2 ร้อยละ 5โดยโมล