การศึกษาพลศาสตร์การเกิดของดาราจักรกังหันโดยวิธีพาร์ติเคิล-อิน-เซลส์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริยา เฉลิมชาติ

  • สุรชัย ชึรัมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนา ยียัมย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการที่ได้ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการกำเนิดและเสถียรภาพ ของดาราจักรแบบกังหัน โดยใช้วิธีพาร์ติเคิล อิน เซลส์ สำหรับระบบที่มีหลายอนุภาค เป็นเครื่องมือในการจำลองระบบดาราจักรที่อยู่ด้วยแรงโน้มถ่วงของตน ประกอบด้วยระบบดาวฤกษ์ที่อยู่ภายสมการโบลซ์มานน์ ผลการจำลองพบว่าตำแหน่งและความเร็วของดาวฤกษ์ที่เหมาะสม สามารถทำให้เกิดดาราจักรกังหันที่มีลักษณะกึ่งเสถียร ซึ่งอาจสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฏีคลื่นความหนาแน่นและเบี่ยงเบนของแขนดาราจักร อย่างไรก็ตามในการจำลองได้ขาดปัจจัยพื้นฐาน เช่น การชนกันของอนุภาคแก๊สและการแผ่รังสี จึงอาจทำให้ไม่สามารถจำลองดาราจักรกังหันที่มีเสถียรภาพสูงได้