การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดปรากฏการณ์เคอร์ด้านทัศนศาสตร์แม่เหล็ก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรพัฒน์ กัลปภิญโญกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฤทธิไกร ไชยงาม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเครื่องมือวัดปรากฏการณ์เคอร์ด้านทัศนศาสตร์แม่เหล็กสำหรับใช้ศึกษาคุณสมบัติทางแม่เหล็กของสารแม่เหล็ก และทดลองวัดฟิล์มบาง Glass/Fe(1100 Å)/Al(20 Å), Glass/Ni(2000 Å)/Al(20 Å), แผ่นนิกเกิลและเหล็กความบริสุทธิ์สูงแบบทั้งก้อนทั้งแบบตามยาว และแบบเชิงขั้ว นำผลทั้งหมดที่ได้มาเปรียบเทียบกับผลของห้องปฏิบัติการอื่นๆซึ่งได้รับการยอมรับ ระบบเคอร์ด้านทัศนศาสตร์แม่เหล็กประกอบด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งสร้างขึ้นใช้เอง สามารถให้สนามสูงสุด 0.2 เทสลา ฮีเลียม นีออน เลเซอร์โพลาไรซ์เซอร์และอนาไลซ์เซอร์ชนิดแกรนด์ เทเลอร์ โฟโตไดโอด และแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงที่ให้กระแสได้ 0 20 แอมแปร์ นำมาประกอบขึ้นโดยควมคุมการวัดผ่านทางคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแล็บวิวว์ จากการทดลองพบว่าฮิสเทอรีซิสลูปของสัญญาณเคอร์ที่ได้มีสัญญาณรบกวนเกิดจากความไม่เสถียรของเลเซอร์ จึงทดลองเปลี่ยนมาใช้เลเซอร์ตัวใหม่ พบว่าฮิสเทอริซิสลูปที่ได้มีสัญญาณรบกวนน้อยลง และลักษณะคล้ายกันกับผลที่ได้ห้องปฏิบัติการอื่นๆ