สร้างสรรค์โลกสามมิติด้วยจาวา (World of Creativity 3D)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กีรติพงศ์ อุกะโชค

  • ฐณวัฒน์ รอดสมบุญ

  • ธนากร จิวารุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติวรรณ ศรีนาค

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

WOC 3D (World of Creativity 3D) เป็นเกมเอนจิ้นซึ่งพัฒนาโดยภาษาจาวา WOC 3D มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สนใจศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) สามารถเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยความสนุกสนาน และสร้างสรรค์ผ่านรูปแบบของการพัฒนาเกม ผู้ศึกษาสามารถออกแบบความสามารถ รูปแบบการเคลื่อนไหว และการตัดสินใจ สำหรับตัวละครได้ เพื่อนำมาร่วมทดสอบและแข่งขันกับระบบหรือผู้ศึกษาคนอื่นในสนามการแข่งขันสามมิติ หลากหลายรูปแบบที่ระบบได้เตรียมไว้ให้ นอกจากนี้WOC 3D ยังมีระบบช่วยสอน (Tutorial) สำหรับผู้เริ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย กิจกรรมนี้สามารถช่วยกระตุ้นความสนใจการโปรแกรมแก่ทุกกลุ่มคนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน เนื่องจากได้รับทั้งความรู้ ทดสอบสติปัญญา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และ ได้รับความเพลิดเพลิน