ระบบสืบค้นสมุนไพรไทยระบบสืบค้นสมุนไพรไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์สุรีย์ ติรวงศ์กุศล

  • จิ้นอี้ แซ่เฉิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณะ ไวยมัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อันเนื่องจากยุคสมัยนี้เป็นยุคโลกกาภิวัฒน์ และผู้คนต่างสนใจรื่องสุขภาพมากขึ้น ผู้คนจึงนิยมใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลความรู้ด้านสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและนำเสนอออกมาหลากหลายรูปแบบ เมื่อทำการค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทยจะพบว่ามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาและจัดรูปแบบเพื่อนำไปใช้ต่อ และหากมีการปรับปรุงข้อมูลสมุนไพรไทยจากเว็บไซด์ต้นทาง ระบบการสืบค้นในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่มีการนำเสนออย่างมีมาตรฐานเพียงพอ โครงงานการศึกษาค้นคว้านี้ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นการทำในส่วนของการดึงข้อมูล และจัดการกับข้อมูลในระบบ และในส่วนที่สอง จะเป็นการทำในส่วนของ Ontology และ GUI ซึ่งในที่นี้จะพูดถึงส่วนแรก ซึ่งเป็นการจัดการกับผู้เข้าใช้ระบบเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว ง่าย และ เป็นระเบียบของข้อมูล และในส่วนนี้มีการทำ web crawler ซึ่งช่วยในการดึง และตัดคำมาใช้ในการจัดข้อมูลในระบบอย่างชาญฉลาด ซึ่งโครงงานการศึกษาค้นคว้านี้ได้ใช้ Natural Language มาช่วย เพื่อให้การตัดคำสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ ส่งให้ส่วนต่อไปในเรื่องของ Ontology หรือ องค์ความรู้ที่ออกแบบตามความสัมพันธ์ของสมุนไพรแต่ละมุมมอง และ แสดงผลออกมา หน้าเว็บเพจ ผลจากการดำเนินงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในโครงงานนี้ ทำให้ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยทั่วไป สามารถค้นหาข้อมูลสมุนไพรไทยและสามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลสมุนไพรไทยได้สะดวก และถูกต้องยิ่งขึ้น ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสมุนไพรไทย โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปปรับปรุงยังฐานข้อมูลโดยตรง