แลกเปลี่ยนมุมมอง (Eye Xchange)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรเดช ราชรักษ์

  • นนทวรรธ ศรีจาด

  • ปิยบุตร ถวิลถิรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยพร ใจแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากการขาดจิตสำนึกในการร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และขาดการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นของประชาชน เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงบนพื้นดิน ถนนหนทาง และแหล่งน้ำ, การปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือน หรือโรงงานลงสู่แม่น้ำลำคลอง เป็นต้น การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยแรงร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกคน ผู้พัฒนาจึงต้องการพัฒนา Social web โดยให้ ประชาชนทุกคน มีส่วนร่วมด้วยการระบุตำแหน่งทั้งที่เกิดปัญหาและที่สามารถเป็นตัวอย่างของสิ่งแวดล้อมที่ดีบน แผนที่ ตามระดับและลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยที่กลุ่มคนสามารถเข้ามาพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ตำแหน่งของปัญหาที่ถูกระบุจะถูกนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิซึ่งแสดงขีดความรุนแรงของสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ สิ่งเหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและร่วมกันแก้ไข นอกจากนี้ การระบุตำแหน่งของปัญหาบนแผนที่ ยังช่วยให้เกิดผลประโยชน์ด้านอื่นเช่น ช่วยบุคคลในการตัดสินหาสถานที่ที่สามารถตอบสนองตามสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้ หรือ การเป็นกระบอกเสียงขนาดใหญ่ของประชาชนสู่ภาครัฐ