สมดุลวัฏภาคในของผสมผลึกเหลว

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ สุดจันทร์ฮาม ธีรเดช สันต์สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้เป็นการศึกษาสมดุลวัฏภาคในของผสมผลึกเหลวที่ประกอบด้วยสองส่วนประกอบ สำหรับระบบ 4,4’ – Azoxyanisole (PAA)/(ME5O.5), 4’ (Pentyloxy) 4 biphenyl carbonitrile(M15) / 4’ (Heptyloxy) 4 biphenyl carbonitrile (M21), 4’ (Pentyloxy) 4 biphenyl carbonitrile (M15)/ 4’ (Hexyloxy) 4 biphenyl carbonitrile (M18) และ4’ (Pentyloxy) 4 biphenyl carbonitrile (M15)/ 4’ (Octyloxy) 4 biphenyl carbonitrile (M24) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์สังเกตลวดลาย (textures) ของผลึกเหลวชนิดต่างๆและวัดอุณหภูมิของการเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ สำหรับระบบ M15 / M18 แผนภาพวัฏภาคของระบบ M15 / M18 พบว่าการเปลี่ยนสภาวะจากผลึกของแข็งเป็นผลึกเหลวนีมาติกจะแสดงจุดยูเทคติก 2 จุด ซึ่งสอดคล้องกับ องค์ประกอบ 20 และ 60 mol % M18