สมบัติทางพลังงานของกรดไพโรลิดินิลเปปไทด์นิวคลีอิกที่ยึดกับอาร์เอ็นเอโดยวิธีการคำนวณทางควอนตัม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิปปกร วรรณขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คัชรินทร์ ศิริวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลการคำนวณพลังงานไอออไนเซชันของกรดเปปไทด์นิวคลีอิก(พีเอ็นเอ)ที่มีแกนหลักเป็นหมู่ไพโรลิดินิลที่ยึดกับอาร์เอ็นเอด้วยโครงสร้างแบบขนานและขนานสวนด้วยวิธีเคมีควอนตัมระดับการคำนวณที่ HF/6 31G* พบว่า หมู่ไพโรลิดินิลมีผลทำให้พลังงานไอออไนเซชันของคู่พีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอที่มีโครงสร้างแบบขนานเพิ่มขึ้นมากกว่าโครงสร้างแบบขนานสวน นั่นคือนิวคลีโอเบสของคู่พีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอที่มีโครงสร้างแบบขนานถูกออกซิไดส์ได้ยากกว่าแบบขนานสวน นอกจากนี้ยังพบว่าโครงสร้างโมเลกุลแบบขนานมีความเสถียรกว่าโครงสร้างแบบขนานสวน ในแต่ละคู่เบสตำแหน่งออร์บิทัลเชิงโมเลกุลที่มีพลังงานสูงสุดที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนอยู่ที่เบสกัวนีนสำหรับคู่กัวนีน ไซโทซีน และอยู่ที่เบสอะดินีนสำหรับคู่อะดินีน ยูราซิลเสมอโดยไม่ขึ้นกับแกนหลัก ซึ่งสอดคล้องกับค่าพลังงานไอออไนเซชันของเบสเดี่ยวกัวนีนมีค่าต่ำที่สุดรองลงมาคืออะดินีน ไซโทซีน และยูราซิลตามลำดับ