การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตได้จากวิธีต่างๆ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อริศรา จารุวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นงเยาว์ มาลัยทอง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาองค์ประกอบของน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตได้จากวิธีต่างๆ ได้แก่ การหมัก การเคี่ยวและการสกัดโดยใช้เทคนิค Gas chromatography mass spectrometry (GC MS) พบว่าน้ำมันมะพร้าวที่ได้จากการหมักมีปริมาณมากที่สุดคือร้อยละ 15.89 ของหัวกะทิ 1000 มิลลิลิตร จากมะพร้าวขูด 1กิโลกรัมและใช้โซเดียมเบนโซเอทร้อยละ 0.1 ของน้ำมันมะพร้าวเพื่อเป็นสารกันบูด นอกจากนี้ยังศึกษาหาสารที่จะเป็นตัวต้านทานการแข็งตัวของน้ำมันมะพร้าวที่อุณหภูมิต่ำพบว่าเอธานอล สัมบูรณ์ปริมาณร้อยละ 10 ของน้ำมันมะพร้าว สามารถลดการแข็งตัวของน้ำมันมะพร้าวได้จากอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เหลือ 8 องศาเซลเซียส The study of the components of coconut oil produced by fermentation, simmering and extraction by gas chromatography mass spectrometry (GC MS). The results of this study showed that the coconut oil were studied produced by fermentation has a maximum amount of 15.89 % of 1000 ml of the head coconut milk from 1 kg of coconut using sodiumbenzoate 0.1 % w/v of coconut oil as preservative. Regarding the study of antifreeze for coconut oil, the result showed that 10 % of absolute ethanol can decrease the freezing point of coconut oil from about 20 0C to 8 0C.