การศึกษาหาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดเมธานอลของต้นก่อแพะ (Quercus Kerri)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อมราภรณ์ พุทธิพิทยาภรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวพร เหลืองขมิ้น พุฒินันท์ มีเผ่าพันธุ์

  • อรุณฉาย สายอ้าย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ต้นก่อแพะ (Quercus Kerri) เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้รักษาบาดแผลที่ผิวหนัง หรือแผลไฟไหม้ และยังไม่มีรายงานการแยกหาองค์ประกอบทางเคมีเพื่อหาโครงสร้างของสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงสนใจหาโครงสร้างสารที่เป็นองค์ประกอบในต้นก่อแพะ จากการแยกหาองค์ประกอบทางเคมีในสารสกัดหยาบเมธานอลของต้นก่อแพะ เริ่มจาก การนำกิ่งของต้นก่อแพะที่บดละเอียดมาสกัดด้วยตัวทำละลาย เฮกเซน เอธิลอะซิเตต และเมธานอล ตามลำดับ หลังจากระเหยตัวทำละลาย จะได้สารสกัดหยาบเฮกเซน สารสกัดหยาบเอธิลอะซิเตต และสารสกัดหยาบเมธานอล จากนั้นนำสารสกัดหยาบเมธานอลมาแยกให้บริสุทธิ์ด้วยแฟลชคอลัมน์โครมาโทกราฟี โดยใช้ตัวทำละลายผสมตั้งแต่ 100% เฮกเซน ถึง 100 % เมธานอลเป็นเฟสเคลื่อนที่ ได้สารบริสุทธิ์ เป็นของแข็งสีขาว 2 ชนิด หลังจากนำมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสเปกโทสโคปี พบว่าเป็นสารประเภทไตรเทอร์พีน (triterpene) ได้แก่ β Sitosterol และ ไตรเทอร์พีนที่ยังไม่ทราบโครงสร้างที่ชัดเจน Quercus Kerri is a medicinal plant that is used for the treatment of skin disease. Chemical investigation and biological activities of this plant have not been reported. Therefore, the study of chemical constituents and structure elucidation from Q.Kerri are interesting. The crude methanol extract from the stems of Q.Kerri were investigated. Firstly, the dry powered stems of Q.Kerri were sequentially extracted with hexane,ethyl acetate and methanol. Removal of solvents afforded the hexane, ethyl acetate and methanol extracts respectively. Secondly, the crude methanol was separated by Flash Column Chromatography using 100% hexane to 100% methanol as mobile phase resulted two white solids. After the structure elucidation by spectroscopic methods found that compounds were β Sitosterol and triterpene compounds which the structure are under investigation.