การสกัด การวิเคราะห์องค์ประกอบและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยจากลูกจันทน์และดอกจันทน์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาถกานต์ จิตต์จนะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากลูกจันทน์ (nutmeg) และดอกจันทน์ (mace) ซึ่งเครื่องเทศทั้ง 2 ชนิดมาจากต้นจันทน์ (Myristica fragrans Houttuyn) โดยการกลั่นด้วยไอน้ำทางตรง ปริมาณน้ำมันหอมระเหยที่ได้จากลูกจันทน์และดอกจันทน์เท่ากับ 1.58% และ 1.29% ตามลำดับ และเมื่อนำน้ำมันหอมระเหยที่ได้ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยเทคนิค GC/MS พบว่าน้ำมันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิด มีองค์ประกอบหลักต่างกันและมีจำนวนองค์ประกอบไม่เท่ากัน โดยน้ำมันหอมระเหยจากลูกจันทน์มีองค์ประกอบหลักคือ sabinene(29.285%) และมีจำนวนองค์ประกอบทั้งหมด 15 ชนิด ส่วนน้ำมันหอมระเหยจากดอกจันทน์มีองค์ประกอบหลักคือ safrole (47.881%) และมีจำนวนองค์ประกอบทั้งหมด 16 ชนิด จากการทดสอบฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี anti 2,2 diphenyl 1 picryhydrazyl (DPPH) free radical assay พบว่าน้ำมันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิดมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระ และจากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคโดยใช้เชื้อทดสอบ 4 ชนิด คือ Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae และ Staphylococcus aurues พบว่า น้ำมันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis, E. coli, K. pneumoniae และ S. aurues ได้ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ chloramphenicol ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis, E. coli และ K. pneumoniae ของน้ำมันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิดจะต่ำกว่า แต่ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aurues ของน้ำมันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิดจะสูง Extraction for essential oil from two types of spices – nutmeg (Myristica frgrans Houttuyn) and mace (Myristica frgrans Houttuyn) – with direct distillation method, the quantity of essential oils got from distillation are 1.58% for nutmeg and 1.29% for mace. The chemical compositions were analyzed by GC/MS technique. It shows the difference in main component and amount of compositions in these two essential oils. In nutmeg essential oil, there are 15 types of chemical which sabinene (29.285%) is the main component, and in mace essential oil, there are 16 types of chemical which safrole (47.881%) is the main component. Antioxidant activity of the essential oils was tested by anti 2,2 diphenyl 1 picryhydrazyl (DPPH) free radical assay. The two essential oils, both from nutmeg and mace, are show antioxidant activity. Antibacterial activity was tested with 4 bacterial pathogens : Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus aurues by agar disc diffusion method. The result is the essential oils of nutmeg and mace can inhibit 3 bacterial pathogens which are B. subtilis, E. coli, K. pneumoniae and S. aurues. When compare with chloramphenicol, the efficiency of the two essential oils against B. subtilis, E. coli and K. pneumoniae is lower than chloramphenicol but the efficiency against S. aurues of the two essential oils is higher than cholramphenicol.