เครื่องมือเอแจ็กซ์สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ รัตนพงศ์เลขา

  • ณัฐกุล อำนรรฆกิตติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆมากมาย อาทิ ด้าเศรษฐศาสตร์ ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านการศึกษา ซึ่งด้านความต้องการเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แอปพลิเคชันต่างๆก็มีความพยายามที่จะออกแบบให้คตัวเว็บมีความสวยงาม และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้ ทั้งนี้เทคโนโลยีที่นำมาใช้มีอยู่มากมายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าของแอปพลิเคชันต้องลงทุนสูงกับการปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ดังนั้นวิธีที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ การสร้างเครื่องมือที่ทำการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันโดยการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ เทคโนโลยีเอเเจ็กซ์ เป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้โต้ตอบกับผู้ใช้อื่นๆได้ดีขึ้น โดยการรับส่งข้อมูลนั้นๆจะทำให้ฉากหลัง ทำให้ไม่ต้องดาว์นโหลดทั้งหน้าทุกครั้งท่มีการเปลี่ยนแปลง ช่วยเพิ่มการตอบสนอง ควารวดเร็วและการใช้งานโดยรวมดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเอแจ็กซ์ ได้เข้ามามามีบทบาทกับแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนการที่จะเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชัน ไปป็นเชื่อมโยงแบบเอเเจ็กซ์นั้น ถ้าจะต้องแปลงเองทีละเว็บ ก็อาจทำได้ไม่สะดวกนัก ดังนั้น โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแอปพลิเคชันแบดั้งเดิม ไปเป็นแอปพลิเคชันที่มีการเชื่อโยงแบบเอเเจ็กซ์ขึ้น ซึ่งเเนวทางที่จะช่วยให้เปลี่ยนแปลง ทำให้สะดวก ง่ายขึ้น ด้วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงาน รวมทั้งเป็นดารส่งเสริมให้มีการนำเทโนโลยีเอเเจ็กซ์มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดีอีกด้วย