โครงการ ซีทรูซาวด์: อาร์เอฟไอดีแอพพลิเคชันเพื่อผู้มีปัญหาในการมองเห็น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวงศ์ รามางกูร

  • ปรัชญ์ ผลาภิรมย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อติวงศ์ สุชาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้มีปัญหาในการมองเห็นไม่สามารถรับทราบรายละเอียดต่าง ๆ ของวัตถุที่สัมผัสอยู่ในขณะนั้น หรือรับทราบได้เพียงเล็กน้อย ส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถใช้สอยวัตถุดังกล่าวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางเราผู้พัฒนาจึงคิดโครงการซีทรูซาวด์ขึ้นมา โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี (RFID: Radio Frequency Identification) ผนวกกับการสังเคราะห์เสียง (Speech Synthesis) เพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาในการมองเห็นสามารถเข้าถึงข้อมูลของวัตถุต่างๆได้ดีขึ้น Nowadays, blind people cannot know details of an object. So, they cannot live like others. We use RFID technology and Speech synthesis for helping them access details of an object by speaking the information of an object.