เครื่องมือตรวจสอบบุคคลโดยวิธีการรู้จำม่านตาด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทร ศรีพวาทกุล

  • พิชชา เอื้อสมหวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญและกำลังได้รับความสนใจ เนื่องจากมีบุคคลจำนวนมากที่ประสงค์ร้ายพยายามเข้าถึงและนำข้อมูลส่วนตัวบนคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิดดังนั้นการตรวจสอบบุคคลเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งการตรวจสอบบุคคลด้วยวิธีการทางชีวมาตรเป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมาก กลุ่มผู้พัฒนาจึงเลือกพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบบุคคลโดยอาศัยแบบรูปม่านตา (Iris Pattern) ตามขั้นตอนการทำงานของระบบชีวมาตร (Biometrics) และใช้เว็บแคม (Webcam) ที่สามารถจับภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรด (Infrared) เป็นอุปกรณ์ในการเก็บภาพม่านตาเพื่อนำมาใช้เป็นแผ่นแบบ (Template) โดยมุ่งหวังให้เครื่องมือดังกล่าวเป็นต้นแบบเพื่อนำไปปรับใช้โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมได้ เช่น เป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบผู้ใช้เพื่อป้องกันบุคคลอื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทดแทนหรือควบคู่กับการใส่รหัสผ่าน) เป็นต้น Nowadays, security is taking an important part in many computer systems or even in personal computers. It can help prevent private data to be stolen or abused. One popular and effective solution is to verify or identify a person using biometrics before logging into a system. We choose an iris pattern, which is unique for each individual, to verify or identify people and use an infrared webcam as an iris image capturing device. We hope this tool can be a prototype for an iris verification or identification system with an effective cost.