การสังเคราะห์สารประเภทไดพิรีตีนโพลีเอธิลีน ไกลคอลสำหรับใช้เป็นลิแกนด์ในการเซลฟ์แอสเซมบลีกับแพลเลเดียมเอธิลีนไดแอมมีน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรายุทธ เอี่ยมคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัชชัย ตันฑุลานิ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ทำการสังเคราะห์สารประเภทไดพิริดีนโพลีเอธิลีนกลคอล สำหรับใช้เป็นลิแกนด์ในการเซลฟ์แลสเซมบลีกับแพลเลเดียมเอธิลีนไดแอมมีน โดยมีขั้นตอน คือ 1. สังเคราะห์ลิแกนด์ triethylene glycol ditosylate หรือ tetrathylene glycol ditosylate โดยนำ trieylene glycol หรือ tetraetylene glycol ปริมาณ 1 equiv . ทำปฏิกิริยากับ tosyl chloride ปริมาณ 2 equiv. 2. นำ 3 – หรือ 4 – hydroxyl pyridine ปริมาณ 2 equiv. มาทำปฏิกิริยากับ triethylene glycol ditosylate หรือ tetrathylene glycol ditosylate ปริมาณ 1 equiv. โดยการแทนที่หมู่ tosyl ทั้ง 2 ตำแหน่ง โดยปฏิกิริยาแทนที่แบบนิวคลิโอฟิลิก (nucleophilic substitution)