การสื่อสารบอกทิศทางแหล่งอาหารของผึ้งมิ้ม (Apis florea)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล พงษ์อ่อน

  • อภิญญา แก้วใส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยมาศ นานอก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผึ้งเป็นแมลงสังคมแท้ชั้นสูงที่อยู่รวมกันเป็นสังคมใหญ่ แต่ละรังประกอบด้วยผึ้ง 3 วรรณะ คือผึ้งนางพญา ผึ้งตัวผู้ และผึ้งงาน ผึ้งมีความสามรถในการสื่อสารกันโดยใช้ภาษาเฉพาะที่เรียกว่า “ภาษาเต้นรำ” ซึ่งสามารถสื่อสารได้หลายอย่าง เช่น บอกทิศทางของแหล่งอาหาร บอกสัญญาณเตือนภัย บอกให้ทำความสะอาดให้กัน เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมการเต้นรำของผึ้งมิ้ม (Apis florea)เพื่อบอกทิศทางของแหล่งอาหารที่ระยะทาง 50 เมตร, 70 เมตร, 80 เมตร, 90 เมตร, 100 เมตร และ 150 เมตรพบว่า ที่ระยะทาง 50 เมตร และ 70 เมตร มีการเต้นรำแบบวงกลม ที่ระยะทาง 100 เมตร และ 150 เมตร มีการเต้นรำแบบส่ายท้อง ในขณะที่ระยะทาง 80 เมตร และ 90 เมตร พบการเต้นรำทั้ง 2 รูปแบบ