ฤทธิ์ของพืชสมุนไพรบางชนิดในการ Chelate โลหะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีระพร ธุรีราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลินี วงศ์นาวา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุมูลอิสระเป็นสารที่มีอะตอมหรือโมเลกุลที่มีอิเลคตรอนเดี่ยว ส่งผลให้เกิดการเสื่อมสภาพของร่างกายและโรคอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่พบในพืชมีคุณประโยชน์ใ์นการบำบัดรักษาโรคอันเนื่องมาจากอนุมูลอิสระซึ่งคุณสมบัติในการคีเลทเหล็กเป็นคุณสมบัติหนึ่งในการต้านอนุมูลอิสระ โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติในการคีเลทเหล็กของพืชที่สกัดโดย 50% methanol ซึ่งศึกษาโดยวิธีspectrophotometric จากการทดลองพบว่าพืชบางชนิดมีคุณสมบัติในการคีเลทเหล็ก ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสารantioxidants ต่อไปได้ Free radicals, chemical species with one or more unpaired electrons, plays an important causative role in many degenerative diseases. Antioxidant properties of plants are well known for therapeutic activity.Iron chelation is one of the mechanism of antioxidants. The present study aims to evaluate the iron chelating activity of 50% methanol extract of various plants using spectrophotometric method. The results shows that many plants posses iron chelating activity which might be valuable for uses as antioxidants.