การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. อนุธิดา เขียวมะเริง

    1. ชิราวุธ เล็กกระจ่าง

    1. โรจน์ศักดิ์ศรีขุ่ยอ็อด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติโชติ แซ่โง้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทุกคนก็คงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการปลูกและพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลมาบ้างแล้วดังนั้นเราจึงนำเรื่องการปลูกและการพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลมาจัดทำเป็นแบบเว็บไซต์เพราะเป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้ ซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา หลายท่านที่สามารถนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนได้บางครั้งอาจจะจัดเป็นแบบรายงานเพื่อเสนออาจารย์ผู้สอนเป็นสื่อที่อ่านง่ายไม่ใช่สื่อที่ซับซ้อน ประโยชน์ของเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมานี้ มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับท่านที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องการปลูกและการพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะในเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปลูกและการพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลอย่างมากมายและเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งด้วย ที่เราจัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้น เพราะในเว็บไซต์นี้เราสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายกว่าในหนังสือเพราะข้อมูลในหนังสือบางครั้งอาจทำให้เกิดความสับสนของการหาข้อมูลการหาข้อมูลของเว็บไซต์กับในหนังสือนั้นแตกต่างกัน การหาในเว็บไซต์ ทางผู้จัดทำจะอำนวยความสะดวกโดยการทำหัวข้อเรื่องที่สามารถค้นหาได้ง่ายแต่ในหนังสือข้อมูลจะติดกันหัวข้อรวมกันจึงทำได้ยากแก่การหาข้อมูลในการจัดทำยังมีสีสันที่สะดุดตา น่าค้นหา มีรูปภาพที่ประกอบมากมายกว่าในหนังสืออีกด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือการเสริมสร้างเทคนิคของการสร้างเว็บไซต์ให้แก่ผู้ที่ค้นหาได้ดูแบบและแนวทางการทำเว็บ การนำเสนองานและการจัดรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับโครงการที่ทำเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการแนะนำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นจริงและรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปลูกและการพัฒนาสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลโดยเฉพาะ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเปิดหาตามเว็บไซต์รวมต่างๆเป็นการประหยัดเวลาไปในตัวได้อีกด้วย Everybody , may ever hear about [ story ] about growwing and develop black soap for pay back the diesel have come to ? already thus us then lead about [ story ] growwing and soap black development for pay back the diesel come to make are like [ model ] , the website is because , get into trouble that be attractive for learn , which , we think to are valuable build [ wasp ] a student , undergraduate , student , many you will have who can induce to are the instructional media sometimes may very s are like [ model ] , a report for present the teacher is mass media that reads easy is not mass media that absorbs to overlap , the advantage of the website where us does to upward this , be valuable build [ wasp ] the research , for you who take an interest to want to learn about [ story ] growwing and soap black development for pay back the diesel especially in this website will give pertaining to data about [ story ] of growwing and soap black development for pay back the diesel very much and are the addition build another thing learning with , at we make this website goes up , because , in this our website has can to seek the data easy more in a book , because , the data in a book sometimes might cause the confusion of seeking data seeking data of the website with in that different book , seeking in the website , organizer way will offer the convenience by doing topic at can can seek easy but , in data book will next the heading altogether then can difficult to seeking data in the arrangement does still is colorful that strike the eyes , be attractive for seek , there is the picture that assemble a lot of more in a book as well , again one ( part ) the addition builds the techinque of building website to who can seek to see like [ model ] , and doing website trend , the lead presents the work and format all arrangement are appropriate the project that do for are again the one trend of research data suggestion that come true and total up the substance about about [ story ] growwing and soap black development for pay back the diesel especially , which , do not have to open seek area the website totals up all is time saving has gone to in as well ,