GPRS

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • 1.ศรีอำภรณ์ อักษรเชิดชู

  • 2.สุวิมล ส่งเสริม

  • 3.นุช สว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สาธิตา พลายวงศ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

GPRS มาจากคำว่า GeneralPacketRadioService นั้นถือว่าเป็นบริการใหม่ที่ล้ำสมัยของโทรศัพท์มือถือที่ไม่จำกัดตัวเอง อยู่แค่การใช้เสียงเท่านั้น โดยมันมีความสามารถในการส่งข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วในระดับ 172 Kbps (ขณะที่โทรศัพท์มือถือดิจิตอลธรรมดาส่งได้ด้วยความเร็ว 9.6 Kbps) ซึ่งความเร็วที่สูงระดับนี้สามารถรองรับกับ การใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา และอีกไม่นานเราคงจะได้เห็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบย่อ ในมือคุณไม่ว่าจะเป็นการ Chat, Web, Browsing, FTP หรือ E mail GPRS ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน และมีกำหนดการที่จะออกใช้งานทั่วโลก โดยเริ่มมีการวางระบบเพื่อรองรับการใช้งานงานตั้งแต่ปี 2000 โดยปี 2001 นั้นจะเริ่มทดสอบให้บริการที่ความเร็ว 56 Kbps และ 112 Kbps ก่อน โดยทั้งหมดจะทำงานอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์ GSM เดิม (แต่ตัวเครื่องโทรศัพท์ GSM เดิม จะไม่สามารถใช้งานกับ GPRS ได้) จากนั้นในปี 2002 จะเข้าสู่ยุคของ 3G เสียที คุณสมบัติเด่นหลัก ๆ ของระบบ GPRS คือ 1. การโอนถ่ายข้อมูลที่มีความสามารถในการ รับ ส่งผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 9 40 kbps ซึ่งจะทำให้สามารถรับ ส่งข้อมูลที่เป็น VDO Mail หรือ ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆได้ พร้อมทั้งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมรวมถึงการ Down lode/Up lode ได้ง่ายยิ่งขึ้น 2. Always On การเชื่อมต่อเครือข่ายและโอนถ่ายข้อมูลสามารถดำเนินต่อไป แม้ในขณะที่มีสายติดต่อเข้ามาก็ตาม จึงทำให้การโอนถ่ายข้อมูลไม่ขาดตอนลง 3. Wireless Internet ที่เชื่อมต่อเข้ากับ Terminal เช่น PDA หรือ Note Book สามารถที่จะโอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นจากที่เคยเป็นอยู่ ปัจจัยในการใช้บริการ GPRS 1. ต้องเป็นผู้ใช้บริการในเครือข่ายที่รองรับระบบ GPRS 2. เครื่องโทรศัพท์มือถือจะต้องรองรับระบบ GPRS ด้วย 3. จะต้องมีการตั้งค่าต่างๆ ในโทรศัพท์มือถือสำหรับการเชื่อมต่อ GPRS GPRS , be from the word that , , GeneralPacketRadioService , that regarded as serve new at ultramodern of a mobile phone that don't limit oneself , stay only using sound only , by it has the ability in sending data has changed by phone a cell phone with the speed in 172 Kbps levels ( , while , mobile digital ordinary phone can send with 9.6 Kbps) speeds which , upland level this speed can support with , internet usability simplify , get only a problem , and soon we will have might to see internet usability will like [ model ] to shorten , in your hand will neither are something , Chat, Web, Browsing, FTP , or , , E mail GPRS , get touch [ cheap ] fix happen the base , and have the schedule will to put into practice worldwide work , by start laying system for support work usability since , year 2000 by year 2001 that will begin test service at 56 Kbps speeds and 112 Kbps before , by all will work stay on the public telephone network , GSM , originally , ( , but , a telephone , GSM , originally , can not be usable with , GPRS , get ) , from that time in year 2002 will reach the age of 3G is tricked , prominent property is pillar , ++ , of the system , GPRS , be 1. transferring transfers the data that has the ability in something , take , transmit internet network has tall to arrive at 9 40 kbps which , make can take , send the data that is , VDO Mail , or , , the motion differs , ++ get , together with , link up with internet network has fast , and effective more originally than include something , Down lode/Up lode , get easy 2. increasingly Always On , linking up network and transfer to transfer the data can carry on , although , while , have late contact with come in no matter , then make transferring transfers the data doesn't discontinue 3. down Wireless Internet , that link up suit , Terminal , such as , PDA , or , , Note Book , can transfer transfer the data has fast to go up as , ever exist , the factor in using serves , GPRS 1. , must under net base system user, GPRS 2. , a mobile phone will must support the system, GPRS, with 3. Must have setting all, in a mobile phone for linking up , GPRS ,