การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
    1. นฤมล นามทะปัด

    1. อารยา พึ่งทองคำ

    1. นิธิหยก เจิ่งมโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เชื่อว่าบางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของ การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย มาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย เหตุผลที่เรานำเรื่อง การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย มาทำเป็นสื่อการเรียนรู้ เพราะเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมาก เนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย โดยเห็นได้จากการเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศไทย คือ เหตุการณ์สึนามิที่เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน รวมทั้งการเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่น จึงทำให้ทุกคนในประเทศไทยต้องศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวมากขึ้น ที่สำคัญก็คือ เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการเกิดแผ่นดินไหวในแต่ละครั้งทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ความวุ่นวายอย่างมาก และมีผู้คนได้รับบาดเจ็บ ลมตาย สูญหาย และเกิดความหวาดกลัวในเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นดังที่ทุกคนได้ยินข่าวในต่างประเทศ และในประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งคณะผู้จัดทำคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลคนโดยทั่วไปที่สนใจในเรื่องนี้ ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ที่เราจัดทำขึ้นมา เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจ หรือต้องการรู้เรื่องของการเกิดแผ่นดินไหว ได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว มีผลกระทบอย่างไรบ้าง มีความร้ายแรงเพียงใด แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว และอีกหลายคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ เพื่อที่จะได้รู้อย่างถูกต้อง และปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว โดยในสื่อการเรียนรู้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลที่ทุกท่านสามารถมาศึกษาค้นคว้าได้โดยง่ายกว่าในหนังสือ เพราะจัดทำขึ้นแบบใหม่ให้มีความเข้าใจได้ง่ายต่อทุกเพศทุกวัย มีสีสันสวยงามน่าค้นหากว่าในหนังสือมาก เพราะผู้จัดทำได้ทราบว่าการที่เรานั่งอ่านหนังสือซักเล่มที่มีแต่เนื้อหาล้วนๆ มันไม่ค่อยน่าสนใจซักเท่าไหร่ แต่ถ้าได้มาลองศึกษาเรื่อง การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในแบบฉบับที่เราได้จัดทำขึ้นมาใหม่แล้วจะต้องสนใจอย่างแน่นอน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าจะได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป Believe in that , someone may ever hear about [ story ] of , earthquake occurrence in Thailand , come to ? a few already , The a little , the reason that us leads about [ story ] , earthquake occurrence in Thailand , pretend mass learning media , because , get into trouble that interesting and interesting do research work very much , with regard to earthquake this events is not about [ story ] far ourselves , by see get from cause earthquake occurrence in Thailand , be , Tsunami events that is born from earthquake occurrence in Andaman sea , and earthquake occurrence that the Chiang Mai , at Bangkok , which , build the damage very much , moreover , still have an affect on build [ wasp ] the economy , and the living of residence people where that , then make everybody in Thailand must study and do research work about earthquake occurrence more and more , that important be , when , how is there is an accident the earthquake goes up us must behave ? , which , everybody , know sure that , earthquake occurrence in each time make assets is damaged , the disorder at most , and have the people receives wounded , the wind dies , be lost , and born the dread in occurrence earthquake events that happens as , everybody hears news in the foreign countries , and in Thailand preceding , which , organizer faculty will think should advantage , build [ wasp ] a student , student , or , person person generally that take an interest for this case , the advantage of mass learning media that us invents to come to , for want to give who take an interest , or , be curious about [ story ] of earthquake occurrence , get study do research work about [ story ] of earthquake occurrence in about [ story ] all , neither will cause at born the earthquake , affect ? , there is how much is the severity? , behaviour trend when , be born the earthquake , and again many a question that still no promise to answer , in order to , get know correctly , and behave correctly when , there is an accident the earthquake , by in mass learning that media , will the data source where everyone can come to study can do research work more easily in a book , because , invent the new model can have the understanding easy builds [ wasp ] every age gender , be colorful beautiful attractive for seek more in many books , because , the organizer has known that , with regard to we sit to read a book washes that have only the substance is pure , how much is it not interesting wash ? , but , if , get come to try study about [ story ] , earthquake occurrence in Thailand , in the precedence has that us will have invented to come again already must take an interest certainly , and hope very much that , that , will receive the interest from general person .