การวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก แคลเซียมและแมกนีเซียมในผักที่ปลูกในดิน ไฮโดรโพนิกส์และเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี และยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรสโคปี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุลธิดา ทีน้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพย์วัลย์ คำเหม็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิเคราะห์หาปริมาณธาตุเหล็ก แคลเซียม และแมกนีเซียม ในผักที่ปลูกในดิน ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโพนิกส์และเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรสโคปีและยูวี วิสิเบิล สเปกโทรสโคปีพบว่าทั้งสองวิธีให้ผลการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันใช้วิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรสโคปี (แบบเติมสารละลายมาตรฐาน) พบว่า ปริมาณเหล็กในผักคะน้าและผักกาดขาวมีค่าอยู่ในช่วง 20.14 46.26 mg/kg และ22.92 50.46 mg/kg ในขณะที่ปริมาณแคลเซียมในผักคะน้าและผักกาดขาว มีค่าอยู่ในช่วง 6592.97 13871.34mg/kg และ 6178.79 10591.53 mg/kg ส่วนปริมาณแมกนีเซียมในผักคะน้า และผักกาดขาว มีค่าอยู่ในช่วง2825.56 5989.06 mg/kg และ 1895.73 6294.96 mg/kg ตามลำดับ