อุปกรณ์ตรวจวัดการเรืองแสงสำหรับวัดปริมาณดีเอ็นเอที่ถูกเพิ่มจำนวน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร ฉัตรตระกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โฮเซ่ โฮดัก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ปัญหาหนึ่งที่เกษตรกรมักประสบคือการที่กุ้งในบ่อเลี้ยงติดไวรัส ทำให้ผลผลิตกุ้งที่ได้ไม่มีคุณภาพ หากสามารถทำการตรวจวัดปริมาณไวรัสในบ่อกุ้งได้ในระยะที่สามารถควบคุมได้ ก็จะเป็นการดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุ้งที่ติดไวรัสจะมีดีเอ็นเอที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อใส่สารเรืองแสงและได้รับการกระตุ้นที่เหมาะสม โครงงานนี้จึงได้ทำการสร้างเครื่องมือที่มีความสามารถในการตรวจจับการเรืองแสงของสารละลายดีเอ็นเอกุ้งเพื่อตรวจวัดระดับการติดเชื้อ ด้วยเงื่อนไขที่จะต้องมีขนาดเล็กพกพาได้ ใช้งานง่าย มีราคาถูกและมีความแม่นยำพอสมควร