เครื่องมือวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนด้วยการวิเคราะห์การกระเจิงของแสง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรพันธ์ บูรณพานิชุกล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โฮเซ่ โฮดัก

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการวัดขนาดของอนุภาคในระดับนาโนเมตรนั้นสามารถทำได้หลายวิธีซึ่งส่วนมากต้องอาศัยเวลาและการเตรียมสภาพของอนุภาคก่อนทำการวัด ซึ่งในการวัดขนาดของอนุภาคระดับนาโนด้วยการวิเคราะห์การกระเจิงของแสงนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถวัดขนาดของอนุภาคในสารละลายได้ โดยเมื่ออยู่ในสารละลายจะเคลื่อนที่แบบ บราวเนียน (Brownian motion) และเมื่อฉายแสงเลเซอร์กระทบกับสารละลาย จะเกิดการกระเจิงของแสงของอนุภาคในสารละลาย โดยความเข้มของแสงขึ้นกับจำนวนอนุภาคที่แสงตกกระทบและมุมของการกระเจิงมาเกิดการแทรกสอดกัน การเคลื่อนที่ไปมาของอนุภาคในสารละลายนั้นจะทำให้ความเข้มของแสงที่กระเจิงมีค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ซึ่งจะสามารถหาขนาดของอนุภาคโดยพิจารณาให้ขนาดของอนุภาคขึ้นอยู่กับ time averaged autocorrelation function ของความเข้มแสง