สมบัติอาพันธ์ของแสงที่ระดับความเข้มต่ำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกรัฐ พงษ์โอภาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุจินต์ วังสุยะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ความแตกต่างของ coherent time ของแสงเกิดมาจากแนวคิดเรื่องความแยกแยะไม่ได้ของโฟตอนในกลศาสตร์ควอนตัม การศึกษาเรื่องนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะเข้าใจธรรมชาติของโฟตอนให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้เกิดมาจากการที่จะพยายามอธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่า สหสัมพันธ์ของความเข้มแสง intensity correlation (ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ในระดับมหภาค) ในระดับควอนตัม ในโครงงานนี้จึงทำการวัด สหสัมพันธ์ของความเข้มแสง ในสภาวะที่มีความหนาแน่นของโฟตอนต่ำ และสามารถวัดช่วงเวลาโคฮีเร็นท์ (coherent time) ได้