ผลของอุณหภูมิอบต่อสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบาง TiO2 บนแผ่นโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) ที่เตรียมโดยวิธีจุ่มเคลือบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรวดี ศรีบัว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดม ทิพราช

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เตรียมฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ (TiO2) โดยใช้เทคนิควิธีการ dip coating ที่เตรียมโดยวิธี sol gel บนแผ่นโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) เพื่อศึกษาสมบัติทางด้านไฟฟ้า โดยผลการวิเคราะห์ด้วย X ray diffraction (XRD) พบว่าพีคที่ปรากฎเป็นพีคของส่วนประกอบของโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) ค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าต่ำสุดคือ 0.031 ohm.cm ที่อุณหภูมิเผา 600 องศาเซลเซียส และค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าที่มีค่าสูงสุดคือ 0.111 ohm.cm ที่อุณหภูมิเผา 400 องศาเซลเซียส