ผลของสารสกัดจากจากเมล็ดและกลีบผลของฝักกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus L.) ต่อ เซลล์มะเร็ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพคุณ ภักดีณรงค์

  • วลัยพร ทองเจริญบัวงาม

  • ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล วาที คงบรรทัด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ด้วยวิธี Sulforhodamine B (SRB assay) ซึ่งใช้ทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดและกลีบผลของฝักกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus L.) ต่อเซลล์มะเร็งตับHepG2 (hepatoblastoma carcinoma) และเซลล์ปกติของหนู L929 (mouse fibroblast cells) การสกัดใช้ชุดsoxhlet extraction แยกสกัดโดยใช้เฮกเซนและเมทานอลเป็นตัวทำละลายตามลำดับ โดยทำการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดด้วยความเข้มข้น 10 μg/ml , 20 μg/ml , 30 μg/ml, 40 μg/ml, 50 μg/ml, 100 μg/ml, 200 μg/ml, 250 μg/ml, และ 300 μg/ml ตามลำดับ พบว่าผลของสารสกัดจากเมล็ดและกลีบผลของกระเจี๊ยบมอญ มีความเป็นพิษต่อเซลล์ทั้งสองชนิดในระดับต่ำ Abstract: The Sulforhodamine B ( SRB assay) was used to test cytotoxicity against human cancer cell line and mouse normal cell line of Okra fruit (Abelmoschus esculentus L.) The extraction procedures used were ethanolic and hexane in soxhlet apparatus. The extracts were test against the HepG2 (hepatoblastoma carcinoma) and the L929 (mouse fibroblast cells) with various concentration, 10 μg/ml ,20 μg/ml , 30 μg/ml, 40 μg/ml, 50 μg/ml, 100 μg/ml, 200 μg/ml, 250 μg/ml, และ 300 μg/m respectively.The result showed that crude extract from seed and endocarp of Okra fruit exhibited low cytotoxic activity both cell lines.