ระบบบริหารงานพัสดุผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑารัตน์ แซ่ด่าน

  • พฤศจิ อุ่นอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์

  • ซอ

  • เกปัน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงานพัสดุผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทดแทนระบบงานเดิมที่กระทำด้วยมือ โดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ด้วยการเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบ Microsoft Visual Basic Version 6.0 Service Pack 6 ทำงานร่วมกับโปรแกรมช่วยสร้างรายงาน Crystal Report Version 9.2 และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL ทำงานบนระบบเครือข่าย Client Server ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 แสดงว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับดี ทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การติดต่อกับผู้ใช้ ผลลัพธ์ของรายงาน และประโยชน์ที่ได้จากระบบ