ระบบบริหารงานวัสดุผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โนเรียน่า มาหามัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ซอ

  • เกปัน

  • ธนากร ปามุทา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบบริหารงานวัสดุผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ทดแทนระบบงานเดิมที่กระทำด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด และความสูญเสียทรัพยากรจำนวนมาก โดยผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Microsoft Visual Basic Version 6.0 ด้านการจัดการฐานข้อมูลพัฒนาด้วย MySQL ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานในส่วนของการจัดการข้อมูลวัสดุของฝ่ายพัสดุกลาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดซื้อวัสดุ ระบบติดตามการใช้งานวัสดุ ระบบวัสดุคงคลัง ระบบการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยและการรายงานข้อมูลวัสดุตามเงื่อนไข ทำให้การทำงานของฝ่ายพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคยะลา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถรายงานผลต่อผู้บริหารได้ ผลการศึกษาและประเมินพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดี รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วต่อผู้ที่เข้ามาตรวจสอบและสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวัสดุ

The purpose of the study was to analyse and design the system of the data in the inventory service through the intranet: A case study of Yala Technical Collage in order to replace the original system which was manually operated and which caused a lot of problems. Such problems were slowness, errors and the waste of resources. The researcher has studied and analysed the current system, then designed and developed the program using Microsoft Visual Basic 6.0 language while the data base was managed through MySQL. The system that has been developed can be used to manage the data of using the inventory for the inventory section, Yala Technical Collage. There are processes to Inventory purchasing system, Inventory monitoring system, Inventory system data management system and security and reports of the inventory services according to the relevant condition. The system developed helps make the management of the data in using the inventory room become more effective. The study and result of the evaluation found that the developed system was of good, quickly, and also automatically as well as helped inspectors to inquire related data, since the system provided inquiry system for searching required inventory data.