ระบบงานเพื่อการจัดการงานทะเบียนโรงเรียนเทคนิคพณิชยการยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัศวิน จุลมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เอกราช แซ่ลิ่ว

  • ซอ

  • เกปัน

  • นรภัทร นุ้ยผอม

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และออกแบบพัฒนาระบบงานเพื่อการจัดการงานทะเบียนโรงเรียนเทคนิคพาณิชยการยะลา โดยดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบได้แก่ ภาษา Microsoft Visual Basic 6.0 ทำงานบนระบบเครือข่าย Client Server ในการสร้างรายงานต่างๆ ใช้ Crystal Report Version 9.2 และใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server 2000 หลังจากการพัฒนาระบบแล้วได้นำไปติดตั้ง และทดลองใช้ แล้วทำการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้ ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏว่าประสิทธิภาพโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 แสดงว่า โดยรวมแล้วผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงานของระบบในระดับสูง ผลการประเมินความคิดเห็น โดยผู้ใช้ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 แสดงว่าโดยรวมแล้วผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อกระบวนการทำงานของระบบในระดับสูง

The objective of this system for analysis, design and develop the Management system for registration of Yala Business School. The development used System Development Life Cycle (SDLC) to be pattern. To build program by Microsoft Visual Basic 6.0, used Crystal Report Version 9.2 to make any reports and used Microsoft SQL Server 2000 for manage database which on Client Server Network System. After installation, testing and evaluated the system by the specialist and estimate the user opinions. The evaluation result by the specialist is very satisfied. The total efficiency average is 3.42 showed that the software developed is very efficient. The averaged evaluation result the user is 3.70 stated that the users are also very satisfied with the usage of the software.